Fundacja przystąpiła do Projektu w ramach konkursu: Fundusz Inicjatyw Obywatelskich - Śląskie Lokalnie (2016): dotacje na rozwój młodych podmiotów ogłoszony przez: Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS - Fundusz Inicjatyw Obywatelskich - Śląskie Lokalnie

Tytuł projektu: „Zrobię więcej”

Kwota dofinansowania: 5000zł

Czas realizacji projektu: 1.04.2016 – 31.05.2016

Cele projektu:

 • poszerzenie zakresu działania Fundacji poprzez doposażenie materiałami do wczesnej diagnozy dzieci z zaburzeniami systemu językowego i zaburzeniami komunikacji, umożliwiającymi podjęcie natychmiastowej terapii,
 • profesjonalizacja Fundacji w zakresie prowadzonych szkoleń, seminariów, warsztatów i konferencji,
 • umożliwienie propagowania i szerzenia wiedzy na temat zaburzeń komunikacji językowej poprzez zakup sprzętu multimedialnego.

W ramach projektu zostały zrealizowane następujące działania:

1.Zakup Kart KORP. Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego (KORP) to standaryzowane narzędzie do diagnozy funkcjonalnej dziecka w wieku od 1. m. ż. do 9. r. ż. Za pomocą kart można ocenić etap rozwojowy, na którym znajduje się dziecko, określić sfery prawidłowego i słabszego rozwoju, a także wykryć opóźnienia, dysharmonie i nieprawidłowości w rozwoju.

Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego (KORP) były recenzowane przez wybitnych specjalistów zajmujących się rozwojem, diagnozą i terapią dzieci.

2.  Doposażenie w sprzęt multimedialny – projektor i ekran służący prelegentom w prowadzeniu szkoleń, seminariów i warsztatów i zapewniający profesjonalny przekaz informacji uczestnikom.

3. Zakup materiału na regał biurowy i jego wykonanie.

4. Promocja projektu Śląskie Lokalnie (informacja umieszczona na portalu społecznościowym i na stronie internetowej Fundacji (strona w budowie), w prezentacji multimedialnej Fundacji (przekazywanej sponsorom, partnerom, samorządom, placówkom oświatowym itd.), na ulotkach, kubkach i banerach wykonanych w ramach projektu. Wykorzystane także zostaną naklejki umieszczone na zakupionym sprzęcie informujące o źródle finansowania.

5. Promocja nowopowstałej Fundacji (ulotki informacyjne, kubki reklamowe, banery).

6. Utworzenie bazy danych placówek oświatowych, do których skierowana będzie oferta wczesnej diagnozy i diagnozy dzieci starszych.

7. Stworzenie listy tematów szkoleń i warsztatów, które dotyczą zaburzeń komunikacji językowej z uwzględnieniem sugestii specjalistów, rodziców i opiekunów.

8. Sprawne zarządzanie projektem (opracowanie zadań koordynujących projekt: przygotowanie listy sprzętów, wybór narzędzia diagnostycznego, przygotowanie listy materiałów promujących projekt Śląskie Lokalnie i  działania Fundacji, zapoznanie się z ofertą cenową wydawnictwa, ofertą cenową projektów graficznych i drukarni) .

Rezultaty projektu

Rezultaty ilościowe:

 • zakupienie narzędzia diagnostycznego KORP,
 • zakupienie projektora i ekranu,
 • zakupienie materiału na regał biurowy i jego wykonanie,
 • opracowanie graficzne i wydruk materiałów promocyjnych projektu Śląskie Lokalnie i Fundacji (ulotki informacyjne, kubki reklamowe z logo Fundacji, baner do roll – up’a, baner z logo Fundacji), przygotowanie prezentacji multimedialne (przekazywanej sponsorom, partnerom, samorządom, placówkom oświatowym itd.),

Rezultaty jakościowe:

 • poszerzenie oferty Fundacji,
 • możliwość prowadzenia wczesnej diagnostyki dzieci, zwiększenie liczby dzieci objętych wczesną diagnozą i w konsekwencji wczesną terapią,
 • możliwość diagnozy dzieci starszych do 9.r.ż.
 • profesjonalizacja w zakresie prowadzonych szkoleń, seminariów, warsztatów i konferencji,
 • rozszerzenie akcji informacyjnej związanej z działaniami Fundacji,
 • wykorzystanie pozyskanego narzędzia diagnostycznego i sprzętu multimedialnego w dalszych działaniach Fundacji związanych z konkursami i projektami, a także z rozpoczęciem działalności odpłatnej.