Niniejszy dokument określa zasady, cele, sposób przetwarzania oraz wykorzystywania danych i informacji przekazanych przez Użytkowników strony internetowej: http://www.powiemwiecej.org.

Korzystanie ze Strony internetowej http://www.powiemwiecej.org oznacza akceptację poniższych warunków Polityki Prywatności.

 

Definicje

Administrator – Fundacja Logopedyczna "Powiem więcej”, Sienna ul. Akacjowa 1, 34-300 Żywiec.

Użytkownik – każdy podmiot przebywający na Stronie i korzystający z niej.

Strona – strona internetowa znajdująca się pod adresem http://www.powiemwiecej.org.

 

1. Zasady ochrony danych osobowych

1.1 Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, Fundacja Logopedyczna "Powiem więcej” dokłada szczególnej staranności, aby wszelkie dane osobowe były przetwarzane zgodnie z  zasadami niezbędności oraz proporcjonalności, legalności, poufności, integralności oraz ograniczenia celem.

1.2 Administratorem danych osobowych jest Fundacja Logopedyczna "Powiem więcej", KRS: 0000582022, NIP: 5532519774, Sienna ul. Akacjowa 1, 34-300 Żywiec.

1.3 Wszystkie dane osobowe powierzane, przekazywane lub przetwarzane są w sposób zgodny z wymogami prawa, w szczególności w zgodzie ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204), z ustawą prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r. Nr 171 poz. 1800), w tym zgodnie z zakresem udzielonej przez Użytkownika zgody oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/41/WE.

1.4 Dane osobowe Użytkownika są przechowywane i chronione z należytą starannością, zgodnie z wdrożonymi procedurami wewnętrznymi Administratora.

1.5 Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani automatyzacji.

1.6 Dane osobowe nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym („państwa trzecie”).

1.7 Dane osobowe są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

1.8 Administrator niniejszym informuje Użytkownika, że dostęp do danych osobowych umożliwił następującemu podmiotowi w celu świadczenia usług administracji stroną internetową Administratora:

  • XIDEA, ul. Łęgowa 24, 34-300 Żywiec

Podmiot ten gwarantuje poufność danych, do których ma dostęp.

1.9 Dane przetwarzane przez Administratora są udostępniane stronom trzecim tylko w procesie realizacji usług takich jak:

  • Usługi finansowe - prowadzenie księgowości.
  • Usługi pocztowe - wysyłanie korespondencji związanej z uczestnictwem w wydarzeniach.
  • Usługi terapeutyczne - w przypadku realizacji terapii przez terapeutów będących odrębnymi podmiotami gospodarczymi.
  • Urząd Gminy Lipowa -  w ramach realizowanych projektów.
  • Bank Spółdzielczy w Żywcu w zakresie obsługi płatności.

 

2. Pozyskiwanie danych

2.1 Dane zbierane automatycznie - w celu prawidłowego funkcjonowania Strony automatycznie zbierane są dane dotyczące wizyty w szczególności takie jak adres IP, system operacyjny, dane przeglądarki. Zakres danych zbieranych automatycznie nie pozwala na jednoznaczną identyfikację osoby fizycznej oraz jest procesem niezależnym od Administratora.
Dane zbierane automatycznie mogą zostać użyte do analizy zachowań sieciowych przez Administratora, podmioty współpracujące lub stosowne instrumenty sieciowe w celu tworzenia statystyki odwiedzin.

2.2 Dane zbierane przez formularze rejestracji – za pomocą formularzy interaktywnych Administrator pozyskuje dane od Użytkowników rejestrujących się na wybrane wydarzenie (np. szkolenie, warsztaty) realizowane przez Administratora. Zakres pozyskiwanych danych różni się w zależności od rodzaju wydarzenia. Pozyskanie danych osobowych uwarunkowane jest wyrażeniem zgody przez Użytkownika.
Pozyskane dane osobowe przetwarzane są przez Administratora do celów realizacji celów, na które została wyrażona zgoda. Dane nie zostaną przekazane osobom trzecim bez zgody użytkownika z wyjątkiem danych umożliwiających realizację celów, na które została wyrażona zgoda (np. przekazanie danych adresowych/kontaktowych podmiotom i wolontariuszom organizującym wydarzenie wraz z Administratorem, podmiotom obsługującym płatność).

2.3 Dane zbierane przez formularz kontaktowy - formularz umożliwia wysłanie wiadomości do Administratora. Dane przetwarzane są przez Administratora zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności w celu kontaktu z Użytkownikiem.

2.4 Dane zbierane przez kontakt bezpośredni – Użytkownik korzysta z podanego na stronie internetowej numeru telefonu, adresu e-mail lub adresu pocztowego.

 

3. Cele i okres wykorzystywania danych osobowych

3.1 Dane osobowe będą zbierane przez Administratora w celu i zakresie niezbędnym do:

  • komunikacji zwrotnej w odpowiedzi na pytania zadane przez formularze;
  • zapisu na organizowane przez Administratora wydarzenia, w tym: warsztaty, szkolenia, diagnozy, konkursy;
  • analizy statystyk Strony w celu jej udoskonalenia, np. z jakiej strony Użytkownik trafił na bieżącą stronę internetową.

3.2 Powierzone dane osobowe przechowywane będą przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, dla których są przetwarzane.

 

4. Pliki Cookies

4.1 Strona www.powiemwiecej.org wykorzystuje pliki cookies. Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika, do których Administrator ma dostęp. Strona zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies.

4.2 Pliki cookies wykorzystywane są w celu dopasowania zawartości Strony do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkownika oraz rozpoznawania indywidualnego urządzenia użytkownika w celu wyświetlania strony zgodnie z wybranymi preferencjami.

4.3 Pliki cookies wykorzystywane są w celu anonimowej analizy statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników oraz do oceny popularności strony.

4.4 Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć lub przywrócić w swojej przeglądarce opcję przyjmowania cookies zgodnie z instrukcją na stronie: http://jakwylaczyccookie.pl/jak-wylaczyc-pliki-cookies/

Administrator informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej Użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej serwisu.

 

5. Bezpieczeństwo i środki techniczne

Niniejsza polityka prywatności dotyczy wyłącznie serwisów w niej wskazanych.
Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną w zakresie objętym odrębnymi przepisami.
Administrator zapewnia odpowiednią polityką bezpieczeństwa zgodnie z właściwymi przepisami.

 

6. Prawa przysługujące Użytkownikowi

6.1 Fundacja Logopedyczna "Powiem więcej" uwzględnia przysługujące każdej osobie prawo do kontroli przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, zawartych w zbiorach danych Fundacji.

6.2 Użytkownik, który udostępnił swoje dane osobowe jest uprawniony do żądania od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych.

W tym celu należy wysłać swoje zgłoszenie na adres: kontakt@powiemwiecej.org

Na ten adres mailowy Administratora proszę również kierować wszelkie wątpliwości w zakresie postanowień niniejszej Polityki Prywatności bądź na adres pocztowy: Fundacja Logopedyczna "Powiem więcej", Sienna ul. Akacjowa 1, 34-300 Żywiec.